ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost ARDECON Accounting s.r.o. IČ: 04107187 se sídlem na ulici Novoměstská 2170/1c, Řečkovice, 621 00 Brno (dále jen: „správce“).   

Kontaktní údaje správce jsou: 
Adresa: Novoměstská 2170/1c, Řečkovice, 621 00 Brno 
Telefon: +420 775 070 198
Email: ivo.pokorny@ardecon.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Kontaktními údaji pověřence jsou: Ivo Pokorný, ivo.pokorny@ardecon.cz

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě přístupu na webovou stránku správce.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění požadavků na základě poptávkových formulářů umístěných na webové stránce.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jeplnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zpracování požadavku plynoucího z poptávkového formuláře, bez poskytnutí osobních údajů není možné ze strany správce na poptávkový formulář reagovat, zaslat návazné obchodní sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto vztahů (nejdéle po dobu 15 let) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů nebo na základě výzvy správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na správě a realizaci služeb správce, zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s výkonem činnosti správce, osoby zajišťující marketingové služby správce.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním poptávkového formuláře z webové stránky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím webového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.2.2022