NOVINKY V ÚČETNICTVÍ, DANÍCH A MZDÁCH PRO ROK 2023

1. Změny DPH

1.1. Zvýšení limitu obratu pro registraci k DPH

Od 1.1.2023 se zvyšuje limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Stávající plátci DPH s obratem pod 2 mil. Kč mohou požádat o zrušení registrace a stát se neplátci. Při obratu pod 2 mil. Kč zůstává zachována možnost dobrovolné registrace.

1.2. Snížení pokut pro KH, změny v počítání čase lhůty pro reakce na výzvu

K prvnímu lednu se snižuje sankce za nepodání kontrolního hlášení na polovinu. Toto snížení se týká pouze plátců FO, právnických osob se čtvrtletním zdaňovacím období a v poslední řadě s.r.o., která má jednoho společníka a tento společník je fyzickou osobou. 

Novela také prodlužuje lhůtu pro odpověď na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů v KH. Nová lhůta je 17 kalendářních dnů.

2. Daň z příjmů a účetnictví

2.1. Paušální daň v roce 2023

V souvislosti se zvýšeným limitem obratu pro plátcovství DPH se zároveň mění podmínky a limity pro uplatňování režimu paušální daně z příjmů fyzických osob. Jednou z podmínek je, mimo jiné, také skutečnost, že poplatník nesmí být plátcem DPH. Nově jsou stanovena tři pásma podle úrovně skutečně dosažených příjmů poplatníka, a sice:

1. pásmo (měsíční platba ve výši 6 208,- Kč) se týká poplatníků s příjmy do 1 mil. Kč, nebo také poplatníků

  • s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud je alespoň u 75 % těchto příjmů možné uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % nebo 60 % (zemědělská činnost, živnostenské podnikání)
  • s příjmy do 2 mil. Kč, pokud je alespoň u 75 % těchto příjmů možné uplatnit 80% paušál.

2. pásmo (měsíční platba ve výši 16 000,- Kč) se týká poplatníků s příjmy do 1,5 mil. Kč, nebo také poplatníků

  • s příjmy do 2 mil. Kč, pokud je alespoň u 75 % těchto příjmů možné uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % nebo 60 % (zemědělská činnost, živnostenské podnikání)

3. pásmo (měsíční platba ve výši 26 000,- Kč) se týká poplatníků s příjmy do 2 mil. Kč, a to bez ohledu na druh příjmů z činnosti, kterou vykonávají.

Následující tabulka uvádí minimální možnou výši paušální daně dle jednotlivých výdajových paušálů a výše ročního příjmu:

2.2. Mimořádné odpisy v roce 2023

Mimořádný způsob odpisování dlouhodobého majetku, zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který bylo možné uplatňovat v průběhu let 2020 a 2021 v rámci daňového balíčku proti covidových opatření, byl prodloužen také pro roky 2022 a 2023. Jedná se o způsob, jakým lze dlouhodobý majetek uplatnit do daňových nákladů mnohem rychleji. Odpisy se stanovují s měsíční přesností na 12 měsíců pro 1. odpisovou skupinu a 24 měsíců pro 2. odpisovou skupiny, přičemž u 2. odpisové skupiny lze za prvních 12 měsíců uplatnit až 60 % pořizovací ceny majetku a za dalších 12 měsíců pak zbývajících 40 %.

Do první odpisové skupiny se řadí například kancelářské stroje, počítače a jejich periferie, měřicí přístroje atp. Druhá odpisové skupina zahrnuje například osobní automobily, většinu běžných strojů a přístrojů, elektroniku atp.

Pro pořádek uvádíme, že limit pořizovací ceny pro dlouhodobý hmotný majetek, stanovený zákonem o daních z příjmů zůstává na zvýšené hranici 80 tis. Kč. Kategorie dlouhodobého nehmotného majetku byla již od r. 2020 úplně zrušena. Tyto výdaje lze nyní stále uplatňovat přímo do daňově účinných nákladů.

2.3. Zvýšení hranice pro podání přiznání k dani z příjmů

Od 1.1.2023 se zvyšují hranice příjmů, kdy vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U fyzických osob, které mají příjmy v průběhu roku pouze ze zaměstnání a/nebo příjmy podléhající srážkové dani, se zvyšuje hranice příjmů z § 7 až § 10 z 6.000 Kč na 20.000 Kč. Dále se zvyšuje hranice z původních 30.000 Kč na 50.000 Kč na příjmy z příležitostných činností či z příležitostného nájmu.

2.4. Změna limitu pro sazbu daně z příjmů ve výši 23 % 

Od 1.1.2023 se zvyšují limity příjmů, které budou zdaněny sazbou daně 15 % a 23 %. Limit příjmů pro sazbu daně 15 % je stanoven do 48násobku průměrné mzdy, která pro rok 2023 bude činit 40.324 Kč, tj. tedy celkové příjmy do částky 1.935.552 Kč budou zdaněny sazbou daně ve výši 15 %. Veškeré další příjmy nad tuto částku budou zdaněny sazbou daně ve výši 23 %.

2.5. Připravovaný nový zákon o účetnictví 

Zákon o účetnictví bude novelizován, a to s největší pravděpodobností až od r. 2024. Níže uvádíme zásadní změny, dopadající na účetní jednotky, které by novelizace měla přinést:

  • Zavedení principu funkční měny – nově bude možné vést účetní knihy i v cizí měně. Podmínkou bude realizace převážné většiny nákladů a výnosů v této měně. Jedná se pouze o možnost, nikoliv povinnost.
  • Kurzové rozdíly – nově bude povinnost přeceňovat k rozvahovému dni pouze finanční pohledávky a dluhy. Např. účty přijatých a poskytnutých provozních zálohy přeceňovány k rozvahovému dni nebudou. 
  • Oceňování dlouhodobých pohledávek a dluhů (týká se i rezerv) současnou hodnotou – k rozvahovému dni bude tedy nutné tyto položky přecenit na tzv. “diskontovanou hodnotu”, a to z pohledu jejich budoucích finančních toků.

3. Změny v oblasti mezd a pracovního práva

3.1. Minimální a zaručená mzda v roce 2023

V roce 2023 výše minimální měsíční mzdy vzroste na částku 17 300 Kč. Došlo také k navýšení minimální hodinové mzdy z 96,40 Kč na 103,80 Kč pro zákonnou pracovní dobu 40 hodin týdně. Společně s minimální mzdou dojde také ke zvýšení úrovně zaručené mzdy, tentokrát jen u 1. a 8. skupiny prací. Úrovně zaručené mzdy ve skupině prací 2-7 se pro rok 2023 nezměnily.

3.1. Stravné, stravenky a stravenkový paušál

Pro rok 2023 se základní stravné navyšuje na hodnotu 153 Kč. Od této částky se pak odvíjí i hodnota optimální stravenky, u které nejvýrazněji uspoří na daních a odvodech jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. V roce 2023 si firmy odečtou z daní nejvíce, když zaměstnancům pořídí stravenky v hodnotě 194 Kč na den. Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Sazby stravného pro tuzemské služební cesty v roce 2023:

Pokud přispíváte na stravování zaměstnanců prostřednictvím tzv. stravenkového paušálu činí denní limit pro rok 2023 částku ve výši 107,10 Kč. Pokud zaměstnavatel poskytuje na stravné tuto nebo nižší částku, neplatí z ní zaměstnanec žádné daně ani odvody.

3.3. Zavedení slevy na sociálním pojištění pro zaměstnance se zkráceným pracovním úvazkem

Dne 1. února 2023 nabude účinnosti zákon, který umožní zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Slevu bude možné aplikovat od 1. února 2023, tedy poprvé ve mzdách za únor 2023.

Zaměstnavatel bude moci uplatnit měsíční slevu na svoji část pojistného na sociální zabezpečení ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru, pokud splní podmínky stanovené zákonem. Výše odvodu zaměstnavatele tak po uplatnění slevy bude u těchto zaměstnanců činit pouze 19,8 procenta.

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru v případech, které souvisí s věkem, studiem či péčí o dítě. Pro zjištění bližších podrobností o podmínkách pro uplatnění slevy nás kontaktujte.

3.4. Novela zákoníku práce

Novela by měla nabýt účinnosti první den nadcházejícího měsíce po její publikaci ve Sbírce zákonů, předpoklad je polovina roku 2023. Novela obsahuje několik změn, níže uvádíme nejdůležitější z nich:

Zaměstnavatel je povinen písemně informovat o právech a povinnostech zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru, jestliže je pracovní smlouva neobsahuje. Tyto informace musí poskytnout nejpozději do 7 dní (dosud do 1 měsíce) od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat např. jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o dovolené a o způsobu určování její délky. Nově je zařazena povinnost informovat o době trvání a podmínkách zkušební doby, o výpovědních dobách a postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru.

Důležité změny jsou navrhovány při výkonu práce podle dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce – zaměstnavatel bude povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance. Zaměstnancům pracujícím na základě těchto dohod vznikne právo na dovolenou. Pracovněprávní vztah zaměstnance k zaměstnavateli na tutéž dohodu musí v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dnů) a zaměstnanec musí odpracovat alespoň 40 hodin v příslušném kalendářním roce. Aby právo na dovolenou vzniklo, musí být obě tyto podmínky splněny současně. Pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu považuje u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti sjednaný rozsah práce podle § 76 odst. 4 zák. práce a u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce 10 hodin týdně.

Další navrhované změny se týkají práce na „home office“. Nově může zaměstnanec zaměstnavatele požádat o umožnění výkonu práce na dálku. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, bude povinen písemně odůvodnit její zamítnutí.

Předpokladem bude písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel bude povinen v souvislosti s výkonem práce na dálku hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce a budou v souvislosti např. se spotřebovanou energií apod. 

SPOLUPRÁCE

Kdy je ten správný čas začít?

Chcete-li rozšiřovat produkci za pomoci externího financování, maximalizovat hodnotu podniku nebo vyplatit odměnu společníkům, je třeba na vaše cíle myslet s předstihem. Potom bude strategie nejefektivnější. My vám tyto cíle rádi pomůžeme hlídat a formovat.